. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದ್ವಯರಾದ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ರಿ ಗೌಡ

Back to top button