ಮಾಹಿತಿ
Trending

ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಮಾದನಗೇರಿ ಆನ್ಲೆ ರಸ್ತೆ, ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ 18 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 10 ಗುಂಟೆ industrial ಎನ್‌ಎ ಆಗಿರುವ ಜಾಗ (51 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೂ
ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಮತೀರ್ಥ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ, ಎನ್‌ಎ ಆಗಿರುವ ಜಾಗ (6 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.
ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7899569664

[sliders_pack id=”1487″]

Related Articles

Back to top button